ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
มุมสาระ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ บทความ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  1. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
  4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
  5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
  6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
  7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  8. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
แบบฟอร์ม
คู่มือการติดต่อศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

          เมื่อระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดค่ายคุณธรรม ภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ สหปฏิบัติธรรม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนากายและพัฒนาจิตอย่างมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการปรับวิธีคิดและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และเป็นคนดีของสังคมสืบไป ในการนี้ นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม เด็กและเยาวชนที่ศาลใช้มาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญา และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ
อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.52/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.53/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.