ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
มุมสาระ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ บทความ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  1. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
  4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
  5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
  6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
  7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  8. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
แบบฟอร์ม
คู่มือการติดต่อศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

80

             เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) “ประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว” ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง      เพื่อมุ่งสร้างระบบเครือข่ายการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับทีมสหวิชาชีพ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพร้อมในการร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อการส่งต่อในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ทั้งการฝึกพัฒนาอาชีพ การสอดส่องดูแลพฤติกรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนผู้เสียหาย หรือคู่กรณีในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม เป็นผู้มีความรู้ และสามารถกลับไปประกอบอาชีพอยู่ร่วมในสังคม และไม่หวนกลับไปกระความผิดซ้ำอีก ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ตจ.13/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.137/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.42/60
ฟังคำพิพากษา ล.1
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.84/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.