ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 15 กันยายน 2560

โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 15 กันยายน 2560
          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยนางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกี่ลย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดความปรองดองมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีมีทางเลือกในการยุติข้อพิพาท ลดปริมาณคดีในศาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องคดี และหลังฟ้องคดี