ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

โครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

โครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมให้เป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม เผยแพร่กิจกรรมของศาลยุติธรรมสู่สังคมและประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้           เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี           เวลา 10.00 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าฯ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี