ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ถนนประชาธิไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-525621-2 โทรสาร 035-525623

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน) ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน) ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
            ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมค่ายครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2560ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีทักษะในการดำเนินชีวิตสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ รู้จักพัฒนาตนเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัว เรียนรู้อารมณ์และสังคม ไม่หวนกลับไปกระทำผิด หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อเป็นการคืนคนดี สู่สังคม ในการนี้มีนางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการฯ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี